Ulgowa podstawa wymiaru składek

Ulgi dla przedsiębiorców

Dla niektórych przedsiębiorców przepisy przewidują preferencję w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Odnosi się ona do osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Tacy przedsiębiorcy mogą opłacać składki na te ubezpieczenia od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Ulgę tę przewiduje art. 18a ust. 1 ustawy systemowej. Prawo do opłacania składek społecznych w takiej wysokości przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w art. 18a ust. 2 ustawy systemowej, tj.:

  • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

 

rozliczenie PIT

Możliwość opłacania składek społecznych w obniżonej wysokości przysługuje przedsiębiorcy spełniającemu wskazane warunki przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od momentu rozpoczęcia wykonywania działalności. Przy ustalaniu tego okresu bierze się pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe.

Zobacz także: