Aktualności

Zmiany dotyczące używania samochodów osobowych do 2019 roku
Od 01 stycznia 2019 roku nie będzie się uważało za koszty uzyskania przychodów opłat wynikających z umowy leasingu (najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze), w wysokości przekraczającej ich część, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.
Kwota 150 000 zł będzie obejmowała także kwotę VAT naliczonego, która nie podlega odliczeniu.
Limit 150 000 zł będzie się stosowało do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu, wiec nie będzie dotyczył części odsetkowej takiej opłaty.
Od 01 stycznia 2019 roku nie będzie się uważało za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 00 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
Od 01 stycznia 2019 r. podatnik będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów 75% wydatków związanych w używaniem leasingowanego samochodu osobowego, ponieważ będzie się przyjmowało, że samochód ten jej wykorzystywany również do celów niezwiązanych w działalnością gospodarczą. Wydatki te będą obejmować kwotę VAT naliczonego, która nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie będzie się stosowało jeżeli podatnik nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu, o której mówią przepisy ustawy o VAT.
Od 01 stycznia 2019 roku podwyższono limit przyjmowany do ujmowania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych dotyczący samochodu osobowego – z 20 000 euro na 150 000 zł.

Wprowadzenie 9% stawki CIT
Do Ustawy o PDOP zostanie w przyszłym roku wprowadzona stawka CIT w wysokości 9%, która zastąpi dotychczasową 15% stawkę CIT.
Od 01 styczna 2019 r. podatek w wysokości 9% podstawy opodatkowania przychodów (innych niż z zysków kapitałowych) będą mogli stosować podatnicy u których przychody osiągnięte w roku podatkowych nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.00 euro (przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł).
Stawkę CIT w wysokości 9% będą mogli stosować podatnicy posiadający status małego podatnika, a także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności. Stawkę 9% będą mogli opłacać za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000. Od następnego miesiąca/kwartału, po przekroczeniu w/w kwoty, podatnicy będą musieli stosować stawkę podatku w wysokości 19%.
9% stawki CIT nie mogą stosować podatkowe grupy kapitałowe, podatnicy utworzeniu w wyniku określonych działań restrukturyzacyjnych (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym).

Zmiany w PIT w 2019 roku
Wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
Uchylono przepis art. 6 ust. 10 ustawy o PDOF, który uzależniał prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego. Umożliwi to wspólne rozliczenie dochodów niezależnie od terminu złożenia zeznania oraz poprzez korektę zeznania. Zmiany te mają zastosowanie do rozliczania dochodów uzyskanych od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Elektroniczne sprawozdania finansowe
Od 01 października 2018 roku sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z płatności sporządza się w wersji elektronicznej i podpisuje się w sposób elektroniczny (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym). Sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane jednostek wpisanych do KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Rachunkowość/Struktury e-sprawozdań).