Ulga na start

Ulga na start
Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie ustawy tworzące tzw. Konstytucję Biznesu, w tym m.in. ustawa Prawo przedsiębiorców. Na mocy tego aktu osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej może być zwolniona z podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (w CEIDG) może być zwolniony z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności. W przypadku tej ulgi muszą zostać spełnione odpowiednie warunki, tj.:

  • wymóg podjęcia działalności po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • podjęta działalność nie może być wykonywana przez przedsiębiorcę na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał on w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności.

 

Moneta

Wprawdzie osoba spełniająca wskazane warunki nie będzie podlegać w tym okresie ubezpieczeniom społecznym, to jednak zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (na druku ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40.
Jeśli przedsiębiorca zrezygnuje z ulgi na start przed upływem 6-miesiecy, a następnie stwierdzi, że chciałby nadal ją kontynuować przez pozostały niewykorzystany okres, to nie może ponownie z niej skorzystać. Wtedy kolejny raz będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia działalności bądź jej zawieszenia.

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek jej trwania stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Przy czym, jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego – miesiąc ten wlicza się do okresu trwania tej preferencji. Gdy działalność gospodarcza zostanie rozpoczęta przez osobę fizyczną w trakcie miesiąca kalendarzowego – miesiąca tego nie wlicza się przy ustalaniu okresu tej ulg.
Jeżeli przedsiębiorca wykorzysta 6-miesięczną ulgę na start i dalej będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej, to po upływie okresu jej trwania będzie mógł skorzystać (dodatkowo) z dotychczas istniejącej ulgi w opłacie składek społecznych, czyli opłacania ich (przez kolejne 24 miesiące) od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wtedy jednak będzie zobligowany dokonać odpowiedniego zgłoszenia siebie do tych ubezpieczeń w ZUS. W takim przypadku okres 24 miesięcy kalendarzowych będzie liczony od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Możliwa jest sytuacja, że przedsiębiorca w okresie korzystania z ulgi na start zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej. W takim przypadku okres zawieszenia działalności gospodarczej nie przerwie biegu 6 miesięcy omawianej preferencji.

Zobacz także: